Love for Fynske Lystfiskere

§1. Foreningens navn er: FYNSKE LYSTFISKERE.

§2. Foreningens formål er: At forbedre og udbygge fiskeriet for Fynske Lystfiskere samt at oplyse om
og bidrage til, at løse problemer af almen interesse for fiskeriet.

§3. Foreningens hjemsted er Odense.

§4. Fynske Lystfiskere vil arbejde for en organisering af alle lystfiskere.

§5. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

§6. Enhver, der er fyldt 10 år, kan optages som medlem. Til det fyldte 18. år betragtes medlemmet som
junior. Indtil det fyldte 10. år kan børn fiske gratis sammen med deres forældre. Ligeledes fisker
ægtefælle og samlever gratis iflg. med medlem.

§7. Det helårlige kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling, betales forud pr. giro eller ved opkrævning fra DSF. Ved indmeldelse pr. 1/8 betales der halvt kontingent. Restancefristen er 1 måned. Indmeldelse kan ske når som helst til bestyrelsen, eller en anden af bestyrelsen bemyndiget person eller pr. giro eller ved henvendelse til DSF eller ved køb af medlemskort på fiskekort.dk Udmeldelse skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Medlemsperioden for 2013 forlænges til 31/1-2014. Helårskontingent
træder i kraft fra 1/2-2014.
§8. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

§9a: Medlemskortet er strengt personligt og skal altid medbringes ved foreningens fiskevande. Medlemskortet betragtes som gyldigt indtil udløbet af restancefristen.
§9b: Der kan udstedes gæstekort til ikke-medlemmer af foreningen. Er gæsten ikke medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, er gæstekortet kun gyldigt I følgeskab med et medlem. Gæstekort kan fordres fremvist af ethvert medlem eller lodsejeren.

§10. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen (se dog §17 d og e). Ordinær generalforsamling
afholdes een gang om året i januar, og der indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel af bestyrelsen.
Bestyrelsens budgetforslag skal meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§11. Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af forretningsorden.
3) Beretning og godkendelse af samme.
4) Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af revisorer.
8) Eventuelt.

§12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 100 medlemmer,
subsidiært 1/5 af medlemsskaren, skriftligt begærer det overfor bestyrelsen med angivelse
af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal tilgå medlemmerne skriftligt med
mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§13. Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpelt stemmetal. Lovændringer kræver 2/3 af de tilstedeværendes
stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har alle foreningens medlemmer.
Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens seniormedlemmer. Gyldigt medlemskort skal fremvises
ved indgangen til generalforsamlingen.

§14. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før. Det samme gælder ændringsforslag til offentliggjort forslag og til budgettet.

§15.

a) På generalforsamlingen vælges ved direkte valg en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og juniorleder.

b) Desuden vælges to suppleanter.

c) V algperioden er toårig således, at formand, sekretær og en suppleant vælges i lige år, de øvrige i ulige år.

d) Bestyrelsen kan udpege en aktivitetsudvalgsformand, en redaktør, en sekretariatsbestyrer og en
vandplejeudvalgsformand. Disse bliver fuldt gyldige medlemmer af bestyrelsen.

§16. Foreningens formand og kasserer er underskriftsberettigede på foreningens vegne.Andre af foreningens medlemmer kan underskrive med fuldmagt fra formand og kasserer.

§17. Bestyrelsens opgaver er:
a) At styre foreningens økonomi under hensyntagen til vedtaget budget.

b) At varetage foreningens drift, bl.a. gennem afholdelse af regelmæssige samarbejdsudvalgsmøder
og orienteringsmøder og at drage omsorg for, at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger
udføres i praksis.

c) At repræsentere foreningen udadtil.

d) At udpege foreningens kandidater til Danmarks Sportsfiskerforbund (disse kan således ikke
vælges direkte af generalforsamlingen).

e) At sørge for, at arbejdsudvalgene kan fungere (valg til disse sorterer således ikke direkte under
generalforsamlingen).

f) At sikre at foreningen deltager i udsætning af fisk under hensyntagen til økonomi og behov.

§18. Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer, der forsynder sig imod foreningens love og regler. Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for generalforsamlingen.

§19. Samarbejdsudvalget består af bestyrelsens medlemmer og formændene for foreningens arbejdsudvalg eller disses stedfortrædere.

§20. Samarbejdsudvalget træffer beslutninger i sager angående foreningens praktiske virke, samt i sager
der berører mere end et arbejdsudvalg ad gangen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§21. Samarbejdsudvalgets opgave er ud over det i §20 nævnte at koordinere arbejdsudvalgenes og bestyrelsens arbejde.

§22. Arbejdsudvalgene består af interesserede medlemmer.

§23. Arbejdsudvalgenes opgave er, at varetage de for foreningens drift nødvendige arbejdsopgaver.

§24. Indenfor det enkelte arbejdsudvalgs arbejdsområde er dette udvalg suverænt, dog træffes beslutninger, som samarbejdsudvalget skønner har vidtrækkende konsekvenser for foreningen som helhed, af samarbejdsudvalget. Det enkelte arbejdsudvalg har pligt til, at orientere samarbejdsudvalget om sine dispositioner.

§25. Til foreningen er til enhver tid knyttet en juniorafdeling, med en på generalforsamlingen valgt
juniorleder, egen juniorleder og egen generalforsamling.

§26. Juniorafdelingen ledes af juniorlederen i samarbejde med juniorbestyrelsen og eventuelle juniorassistenter.

§27. Juniorafdelingen er forpligtet til at overholde foreningens love, vedtægter og bestemmelser.

§28. Regler for fiskeri i foreningens vande fastsættes af bestyrelsen.

§29. I tilfælde af foreningens opløsning, tager den opløsende generalforsamling stilling til eventuelle midlers fordeling, således at de tilfalder odenseanske idræts-, børne- eller ungdomsforeninger, fortrinsvis med hovedvægt på lyst- og sportsfiskeri.

Sidst ændret på den ordinære generalforsamling den 20. januar 2016